یک ستون پست + منوی کنار

تعداد پست ها در حال حاضر یک ردیف تعیین شده اما شما میتوانید آنرا تا 4 ردیف هم ادامه دهید . یا اینکه منوی کنار را حذف کنید . یا آنرا به سمت چپ بیاورید و یا صفحه را عریض کنید بدون منو . این قالب امکانات بی نظیری دارد .