پست ها در 4 ستون

شما میتوانید منوی کنار را حذف کنید یا منو را اضافه کنید . یا آنرا به سمت چپ بیاورید و یا صفحه را عریض کنید بدون منو . این قالب امکانات بی نظیری دارد .